Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)

Naziv vrste/Species name: Sljepić / Slow worm

Populacija/Population: Vrelo Bosne - Sarajevo

Areal: Evroazija, dosta česta vrsta na Balkanskom poluostrvu, Kavkazni region, jugozapadna Azija

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit I (cox1) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: MK294755

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 636

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi;Lepidosauria;Squamata; Bifurcata; Unidentata; Episquamata;Toxicofera; Anguimorpha; Neoanguimorpha;Anguioidea; Anguidae; Anguis.

Ekologija/Ecology: Sljepić je gušter iz porodice Anguidae. Tijelo je duguljasto i prekriveno glatkim ljuskama. Dostižu dužinu do 50 cm. Varijabilne su boje, gornja strana tijela može biti žutosmeđa ili tamnocrvenosmeđa, a donja strana tijela je tamnija, ponekad sa žutobijelim tačkama. Juvenilne jedinke je lako uočiti zbog posjedovanje tamne vertebralne linije. Iako su na prvi pogled dosta slični zmijama, od njih se razlikuju u činjenici da imaju pokretljive očne kapke. Sam rep im je dosta duži od glave. Najviše su aktivni u sumraku, a hrane se puževima i kišnim glistama. Ova vrsta je rasprostranjena u većem dijelu Evroazije, izuzev krajnjeg sjevera Evrope. Habitati su im većinom vlažna područja, posebice rubovi livada i šuma. Može ga se naći do 2000 m nadmorske visine. Većinom se kriju ispod stijena i u visokoj travi, iako se mogu lako uočiti posebice tokom sezone parenja i u kasno ljeto kada se trudne ženke sunčaju na kamenim površinama. Period parenja je od kasnog aprila do kraja juna. Ovoviviparne su životinje.

IUCN Status: Not Evaluated (NE)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Least Concern / Najmanje zabrinjavajući (LC)